GİZLİLİK POLİTİKASI

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BÖLÜM I) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1)Veri Sorumlusu

1.1)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan HAFİF YÜK HİZMETLERİ bünyesinde yer alan Çeşme Sokak, Çeşme Han NO:9 Kat:5
Karaköy /İSTANBUL mukim MALI GÖTÜR(Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1.2)İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde, MALI GÖTÜR tarafından işletilmekte olan https://www.hafifyukhizmetleri.com/ internet sitesinin ve platformun Mobil uygulamasının işletilmesi esnasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından şirket ile paylaşılan veya Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ortaya çıkan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

2)Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

2.1)Toplanan kişisel verileriniz MALI GÖTÜR  ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

2.2)Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Kişisel verileriniz ancak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3)Kişisel Veri nedir?

3.1)MALI GÖTÜR’ün işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na belirlenen esaslar doğrultusunda yazılmış olup. “kişisel veri” ifadesi bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır; Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, , e-posta adresi , Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Site Sahibinin hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Site Sahibi veya Yardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler , yorumlarınız, kullanım sırasında oluşan hatalar, Lokasyon Bilgisi, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler,Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler

3.2)Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. (Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda bkz : BÖLÜM II )

4)Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

4.1)Site Sahibi MALI GÖTÜR ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site Sahibi ve Site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Site Sahibinin sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Site Sahibi ve Site Sahibi ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

4.2)Söz konusu kişisel bilgiler öncelikle sizinle iletişime geçmek amacıyla toplanmaktadır. Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek, iletişim yönetimi sürecine ilişkin değerlendirme yapılması, memnuniyet araştırmalarının yapılması gibi müşteri memnuniyeti temelli kullanmak üzere verileriniz işlendiği gibi işlenen bu veriler şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında da kullanılabilecektir. Ayrıca kimliğiniz ifşa edilmeksizin anonim biçimde çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

4.3) Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahiplerinin ayrıca rızası gerekmeksizin Site Sahibi işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların en temel olanları aşağıda belirtilmiştir: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Veri Sahibi ile Site Sahibi arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Site Sahibinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Site Sahibinin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.4)Veri toplama işlemi için Site Sahibi çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. (Bkz: BÖLÜM III Çerez Politikası)

5)Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklanır?

Site Sahibi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca Site Sahibi’nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Site Sahibi ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

6)Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

6.1)Site Sahibi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu metinde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Site Sahibi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.2.)Site Sahibi ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

7)Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

BÖLÜM II) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU HAKKINIZ: Sayın Ziyaretçimiz ve Değerli Kullanıcılarımız; Kişisel verilerin işlemesine ilişkin olarak; isim, soyisim, rumuz, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, adres ve teslimat adresi, eğitim düzeyi, meslek/is, kullanıcı/müşteri bilgileri, özel-resmi kimlik, kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf, görüntü kayıtları ve çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri, şifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri, cep ev ve faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-ve eylemler, çeşitli amaçlarla kullanılan sabit ve mobil cihaz adları, türü, modeli ve kodları, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP vb) reklam tanıtıcısı bilgileri, sosyal medya profil ve hesap bilgileri-işlemleri ile konum verilerinizden oluşan kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla isleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza bu metin kapsamında bilgi verilmiştir. KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuz haklar ise aşağıda sıralanmıştır.

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Tüm konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz HAFİF YÜK HİZMETİLERİ’ne başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız. Talep halinde talep edenin hukuken muhafazası gereken haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir veya yok edilir veya kanuni haklar saklı kalmak kaydıyla anonim hale getirilir.